การวางแผนกลยุทธ์ให้กับทีมขายและการตลาดในระดับองค์กร

Webinar

Date : April 28, 2023
Time : 12:00 am

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการข้อมูล ทั้งในส่วนข้อมูลเส้นทางการติดต่อและพฤติกรรมของลูกค้า จึงมีความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการวางแผนในเชิงกลยุธ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคจิงมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

Event Detail
การวางแผนกลยุทธ์ให้กับทีมขายและการตลาดในระดับองค์กร
April 28, 2023
12:00 am
Online

สิ้นสุดการลงทะเบียน

Ask for details
sales@aquaorange.co.th
098-833-8546,  092-961-5923
@aquaorange
www.aquaorange.co.th

Share This Story, Choose Your Platform!