Zoho CRM

มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณ
(Customer Experience)

 ดังนั้นเราจะต้องรู้จักเส้นทางการเดินของลูกค้า (Customer Journey) ได้ให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior)อย่างแท้จริง เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เกิดการซื้อซ้ำ (Retention) และบอกต่อๆกัน (Advocacy)

Schedule

July 20,2022 : 14.00-17.00 PM. (Online)

ลงทะเบียน

    AquaOrange Logo Light Zoho CRM ระบบ CRM ที่ช่วยทีมขายจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มโอกาสขายและรายได้
    Zoho Authorized Partner

    ลงทะเบียน Webinar