การโฮสต์เมลด้วย Zoho เป็นกระบวนการง่ายๆ ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

1.เพิ่มและยืนยันโดเมน
2.เปิดใช้การโฮสต์อีเมล
3.เพิ่มผู้ใช้ สร้างกล่องจดหมาย
4.เปลี่ยนแปลงบันทึก MX