บริการดูแลครอบคลุมงาน IT ทั้งองค์กร คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน ไฟล์ข้อมูลหาย ไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตช้า ฯลฯ รวมถึงบริการ จัดซื้อ/จัดหา Hardware Software ให้คำปรึกษาและแนะนำ knowledge ด้าน IT ให้การทำงานของพนักงานมีความราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงาน IT ประจำ