ThaiPC Support จะดูแลรับผิดชอบในการส่งมอบเครื่องเช่า ขนย้าย ติดตั้ง(พร้อมตรวจสอบคุณภาพเครื่องให้พร้อมใช้งาน) และเก็บกลับเท่านั้น หากลูกค้าต้องการเจ้าหน้าที่ IT ช่วยดูแลการใช้งานระหว่างวัน กรุณาแจ้งเพื่อประเมินค่าบริการเพิ่มเติม