Zoho Cloud Mail & Workspace

Zoho Mail
ระบบอีเมลมาตรฐานโลกมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 50 ล้านบัญชี ที่หลายองค์กรให้การยอมรับว่าเป็นที่ 1 ในเรื่อง cloud อีเมล
ลงทะเบียนใช้งาน

  zoho mail

  Zoho Mail

  “Zoho Mail Suite คือบริการอีเมลที่เน้นธุรกิจ พร้อมด้วยการควบคุมและคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็น ซึ่งจะมอบสื่อกลางที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรกับรายชื่อติดต่อภายนอก แต่กระนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ง่าย Zoho Mail คือแพคเกจของแอปพลิเคชันที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างพร้อมกับอีเมล”
  อีเมล

  เป็นแกนหลักของทุกองค์กร ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

  ปฏิทิน

  การสร้างกิจกรรม คำเชิญ การแจ้งเตือน การใช้งานปฏิทินกลุ่ม ฯลฯ

  รายชื่อ

  การจัดการรายชื่อติดต่อส่วนตัว, รายชื่อติดต่อองค์กร, รายชื่อติดต่อที่ใช้บ่อย, เพื่อนสนทนา ฯลฯ

  หมายเหตุ

  แผนผังบันทึกย่อขนาดเล็กสำหรับตนเอง/กลุ่ม สำหรับการอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  แชท

  สามารถส่งข้อความแบบทันทีระหว่างสมาชิก/ภายในกลุ่ม หรือการสื่อสารแบบทันที

  ที่คั่นหน้า

  เข้าถึงหน้าอ้างอิงที่สำคัญทั้งหมดจากภายในกล่องจดหมายของคุณ